top of page

STADGAR FÖR F.C. BARCELONA SUPPORTFÖRENINGEN I SVERIGE "PENYA BARCELONISTA DE SUÈCIA"

1. NAMN OCH SÄTE

Den 4 september 1995 bildades i Stockholm (Sverige) "Penya Barcelonista de Suècia" som är en supportförening till F.C. Barcelona (Futbol Club Barcelona). Den 14 mars 1996, blev föreningen godkänd av F.C. Barcelona och kunde på så sätt bilda en officiell supportförening i Sverige. Föreningen har registrerats i Svenska Föreningsregistret och har sin verksamhet uppställd i nedanstående stadgar. Föreningens namn är "PENYA BARCELONISTA DE SUÈCIA" med säte i Stockholm (Sverige).


2. SYFTE

Att befrämja F.C. Barcelona bland katalaner, svenskar och alla fotbolls- och idrottsintresserade oavsett nationalitet, att göra fotbollsklubben F.C. Barcelona känd i Sverige samt arbeta för kommunikation och utbyte av idrottslig art.


3. MEDLEMMAR

Det kommer att finnas två sorters betalande medlemmar; Vuxen och ungdom under 15 år. Röstberättigade medlemmar är de som betalar avgift och fyllt 15 år. Vid årsmötet skall hedersmedlemmar kunna utnämnas, personer, företag eller organisationer som på något sätt har gynnat Föreningen. Förslag till nominering av hedersmedlem skall presenteras skriftlig till årsmötet på begäran av minst tio (10) medlemmar.


4. INTRÄDE OCH UTTRÄDE

Vem som helst, som godkänns av en av föreningens medlemmar, kan begära inträde. Årsmötet godkänner alla inträde. Utträde skall kunna ske dels på egen begära, dels vid försummelse att betala årsavgift eller på grund av uteslutning. Årsmötet, på begäran av styrelsen, kan besluta om uteslutningen av en medlem.


5. STYRNING

Föreningen "Penya Barcelonista de Suècia" skall styras i enlighet med föreliggande stadgar, av Årsmötet samt av Styrelsen i dess egenskap av representant för densamma.


6. FÖRENINGENS STÄMMOR OCH KALLELSEFÖRFARANDE

Årsmötet kan till sin karaktär vara ordinarie eller extraordinarie. Det ordinarie Årsmötet skall hållas en gång om året, mellan 15 april och sista maj. Årsmötet bör sammankalla skriftligen femton dagar i förväg genom översändande av dagordning, där år, dag, tid och plats för mötet står angivna. Extraordinarie Årsmöte skall hållas då Styrelsen så beslutar genom omröstning, eller efter skriftlig anhållan från minst tjugo (20) medlemmar. Då det gäller nytillsättande av uppdrag som blivit vakanta, skall listan med kandidaterna bifogas kallelsen.


7. ÅRSMÖTETS SAMMANSÄTTNING

Årsmötets deltagare skall vara betalande medlemmar. För att en medlem skall kunna delegera sin rösträtt till en annan bör detta begäras skriftlig till styrelsen sju (7) dagar innan Årsmötet. Om minst en av medlemmarna så begär skall voteringen vara sluten. Samtliga beslut avgörs genom omröstning.


8. ÅRSMÖTETS ORDFÖRANDE

Årsmötets Ordförande skall förklara Årsmötet öppet, med en förfrågan till närvarande om Årsmötet har blivit sammankallat i enlighet med Stadgarna. En (1) Ordförande, en (1) Sekreterare och två (2) Justeringsmän skall föreslås för Årsmötet och tillsättas genom votering. Då Årsmötet konstituerats skall medlemmarna kunna föreslå behandling av ärende som upptagits på Dagordningen gällande förslag och frågor.


9. DAGORDNING

På Dagordningen kan de förslag återfinnas som Styrelsen beslutat upptagna å densamma, samt även de som skriftligen överlämnats till Sekreteraren minst fyra (4) veckor före Årsmötet.


10. ÄNDRING AV STADGARNA

Förslag till stadgeändring skall skriftligen överlämnas till Sekreteraren minst fyra (4) veckor före Årsmötet.


11. ÅRSMÖTETS PROTOKOLL

Protokollet för Årsmötet skall upprättas av Sekreteraren och skall beröra allt som behandlats och beslutats av Mötet. Protokollet, som är offentligt, skall undertecknas av Årsmötets Ordförande, Sekreterare samt av de båda Justeringsmännen.


12. STYRELSE

I styrelsen skall finnas en (1) Ordförande, en (1) Vice Ordförande, en (1) Sekreterare, en (1) Kassör, en (1) PR-man. Styrelsen uppnår en sammansättning när de närvarande är hälften av dem fullständiga styrelseledamöter. Samtliga beslut avgöres genom omröstning, om minst en av medlemmarna så begär skall voteringen vara sluten. Styrelsen skall sammanträda minst två (2) gånger per år. Mötesprotokoll skall upprättas av Sekreteraren och undertecknas av Ordförande och protokollförare.


13. VAL

Årsmötet väljer ordförande och minst fyra (4) ledamöter. Styrelsen konstituerar inom sig. Kandidaterna skall föreslås av en Valberedning bestående av två (2) medlemmar som valdes på föregående Årsmöte.


14. KASSA OCH KONTROLL

Föreningens kassa skall bestå av medlemsavgifter, gåvor, subventioner och övriga intäkter. Styrelsen skall presentera vid Årsmötet förslag på årsavgiften. Bland de medlemmar som ej ingår i Styrelsen skall Årsmötet, för en period av ett (1) år välja två (2) revisorer som kontrollanter av bokföring. Ett räkenskapsår definieras fr. o. m. 1 januari och t. o. m. 31 december.


15. UPPLÖSNING OCH AVVECKLING

Föreningen skall endast kunna upplösas av Årsmötet som sammankallas i detta syfte, eller om endast ett minimum av tio (10) medlemmar finns i föreningen. I händelse av upplösning skall Styrelsen fullfölja avvecklingen av Föreningens tillgångar som överlämnas till F.C. Barcelona.

bottom of page